Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
Nhân viên chụp hình - Xử lí hình ảnh 1

Tp/ Hồ Chí Minh

30/4/2019
Tư vấn viên bán hàng 100

Tp. Hồ Chí Minh

30/4/2019
Nhân viên kinh doanh 3 TP.Hồ Chí Minh 30/04/2019
Quản đốc xưởng may 1

TP.Hồ Chí Minh

30/04/2019
Chuyên viên đào tạo 1

TP.Hồ Chí Minh

30/04/2019
Nhân viên quy trình đơn giá 2

TP. Hồ Chí Minh

30/04/2019
Kỹ thuật Vest 1 TP. Hồ Chí Minh 30/04/2019
Quản lý kế hoạch sản xuất 3

TP. Hồ Chí Minh

30/04/2018
Nhân viên QC 5

TP. Hồ Chí Minh

30/04/2019
Nhân viên kinh doanh tiếp thị 2

TP. Hồ Chí Minh

30/04/2018