Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
Nhân viên Media 1

Tp/ Hồ Chí Minh

31/08/2020
Tư vấn viên bán hàng 30

Tp. Hồ Chí Minh

31/08/2020
Quản lý kinh doanh 3 TP.Hồ Chí Minh 31/08/2020
Quản đốc 1

TP.Hồ Chí Minh

31/08/2020
Chuyên viên đào tạo 1

TP.Hồ Chí Minh

31/08/2020
Kỹ thuật quy trình 2

TP. Hồ Chí Minh

31/08/2020
Kỹ thuật Veston 1 TP. Hồ Chí Minh 31/08/2020
Kế hoạch sản xuất 3

TP. Hồ Chí Minh

31/08/2020
Quản lý đơn hàng 2

TP. Hồ Chí Minh 

31/08/2020