Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
Chụp ảnh- Xử lí hình ảnh 1

Tp/ Hồ Chí Minh

30/09/2019
Tư vấn viên bán hàng 30

Tp. Hồ Chí Minh

30/09/2019
Quản lý kinh doanh 3 TP.Hồ Chí Minh 30/09/2019
Quản đốc 1

TP.Hồ Chí Minh

30/09/2019
Chuyên viên đào tạo 1

TP.Hồ Chí Minh

30/09/2019
Kỹ thuật quy trình 2

TP. Hồ Chí Minh

30/09/2019
Kỹ thuật Veston 1 TP. Hồ Chí Minh 30/09/2019
Kế hoạch sản xuất 3

TP. Hồ Chí Minh

30/09/2019
Kiểm tra chất lượng (Q.C) 5

TP. Hồ Chí Minh

30/09/2019
Kinh doanh tiếp thị 2

TP. Hồ Chí Minh

30/09/2019