Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
Tư vấn viên thời vụ 100

Tp.Hồ Chí Minh

15/01/2019
Nhân viên kinh doanh 3 TP.Hồ Chí Minh 31/12/2018
Quản đốc xưởng may 1

TP.Hồ Chí Minh

31/12/2018
Chuyên viên đào tạo 1

TP.Hồ Chí Minh

31/12/2018
Nhân viên quy trình đơn giá 2

TP. Hồ Chí Minh

31/12/2018
Kỹ thuật Vest 1 TP. Hồ Chí Minh 31/12/2018
Quản lý kế hoạch sản xuất 3

TP. Hồ Chí Minh

31/12/2018
Nhân viên QC 5

TP. Hồ Chí Minh

31/12/2018
Nhân viên kinh doanh tiếp thị 2

TP. Hồ Chí Minh

31/12/2018
Quản lý đơn hàng 2

TP. Hồ Chí Minh 

31/12/2018