Hệ thống nhà máy An Phước tuân thủ:

  • Quy Trình Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm ISO 9001:2008.
  • Quy Trình Quản Lý Môi Trường Làm Việc ISO 14000.
  • Bộ Tiêu Chuẩn Trách Nhiệm Xã Hội Trong Kinh Doanh BSCI.
  • Phương pháp Kaizen 5S (Sàng Lọc, Sắp Xếp, Sạch Sẽ, Săn Sóc, Sẵn Sàng).
Chất lượng sản phẩm được quản lý chặt chẽ theo quy trình sản xuất